• Wydział Filologiczny UwB
    Wydział Filologiczny UwB

    Katedra Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa

O Katedrze

Katedra Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa została powołana do życia uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w marcu 2017 r. i weszła w struktury Wydziału Filologicznego. Inicjatorem powstania i kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Kamila Budrowska. Katedra stanowi przedłużenie i rozwinięcie – powołanego w 2011 r. i także umiejscowionego na Wydziale – Ośrodka Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL. Zwornikiem jest zarówno osoba kierownika, dorobek naukowy, temat, jak i zespół badawczy. Stworzenie Ośrodka wynikało z przekonania o wadze problematyki cenzury w PRL-u, interdyscyplinarności badań oraz konieczności ich koordynacji. Priorytetem badawczym Ośrodka były ustalenia dotyczące wpływu cenzury na literaturę, przy założeniu, że jest ona formą komunikacji społecznej i polem walki o panowanie nad tą komunikacją. W latach 2012 – 2017 prace naukowe Ośrodka związane były z realizacją grantu nr 11 H 11 005280, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł badawczy 1.1.). Temat projektu: „Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945-1989”. W ramach działalności naukowej w latach 2012 –17 wydano 12 książek i 4 numery monograficzne czasopism, zorganizowano 3 konferencje naukowe, kilkanaście zebrań naukowych, zainicjowano wydawanie serii „Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL” (7 tomów), „Cenzura w PRL-u. Archiwalia” (2 tomy). Grant został zakończony w styczniu 2017 r. i uznany przez MNiSW za prawidłowo wykonany i rozliczony. W Ośrodku...

więcej o Katedrze...

Seria "Badania filologiczne nad cenzurą PRL"

Poprzedni Następny

Kajetan Mojsak, Cenzura wobec prozy "nowoczesnej" 1956-1965

Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa Rok wydania: 2016. Oprawa: twarda. Tom 7. Liczba stron: 262.       SPIS TREŚCI "Tematem tej książki jest zderzenie reguł rządzących cenzorską wizją literatury i tych, które leżały u podstaw literatury nowoczesnej. Interesuje mnie przede wszystkim ta płaszczyzna zderzenia między cenzurą i literacką nowoczesnością, n... Czytaj więcej

"Sztuka czytania między wierszami". Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach…

Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa Rok wydania: 2016. Oprawa: twarda. Liczba stron: 210. Tom 6. Redakcja: Kamila Budrowska, Maria Kotowska-Kachel SPIS_TREŚCI. PDF     "Niniejsza książka stanowi kontynuację rozważań podjętych w wydanej w 2012 roku pracy "Lancetem, a nie maczugą". Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945-1965 (...)".  ... Czytaj więcej

"1984." Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. K. Budrowska, W. Gardocki, E…

Redakcja: Kamila Budrowska, Wiktor Gardocki, Elżbieta Jurkowska. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa. Rok wydania: 2015. Oprawa: twarda, liczba stron: 465. Tom 5. SPIS TREŚCI.PDF "Istnieje w naukach humanistycznych i społecznych ugruntowana tradycja namysłu nad przełomowymi datami – cezurami. Jeśli chodzi o okres powojenny, można wspomnieć: 1948, 1956, 1968, 1970, 1980–1981 czy ... Czytaj więcej

Kariera pisarza w PRL-u, red. M. Budnik, K. Budrowska, E. Dąbrowicz, K…

Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa. Rok wydania: 2014. Oprawa: twarda, liczba stron: 425. Tom 4. SPIS_TREŚCI.PDF "Książka niniejsza jest zbiorem artykułów, które powstały w następstwie konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 24-25 kwietnia 2014 roku przez Ośrodek Badań Filologicznych nad cenzurą PRL afiliowany przy Uniwersytecie w Białymstoku, we współpracy z Zakładem Litera... Czytaj więcej

Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.), red. K. Budrowska, E. Dąbrowicz, M…

Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa. Rok wydania: 2013. Oprawa: twarda, liczba stron: 575. Tom 3. SPIS_TREŚCI "Książka niniejsza powstała jako efekt konferencji, której celem był, po pierwsze, rekonesans co do stopnia zaawansowania, zróżnicowania problemowego, metodologii i geografii badań spod znaku Law Literature, po drugie włączenie prowadzonych w Polsce, a zintensyfikowanych p... Czytaj więcej

Kamila Budrowska, Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z połowy wieku XX

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN. Rok wydania: 2013. Oprawa: twarda. Liczba stron: 370. Tom 2. SPIS_TREŚCI Nowa, poświęcona cenzurze praca Kamili Budrowskiej jest książką wielkiej wagi. Buduje podstawy teoretyczne zarówno nauki o cenzurze, jak i całego fragmentu  edytorstwa: tego mianowicie, który dotyczy tekstów zatrzymanych niegdyś, albo skażonyc... Czytaj więcej

„Lancetem, a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach…

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN. Rok wydania: 2012. Oprawa: twarda, liczba stron: 260. Tom 1. SPIS_TREŚCI Pod barwnym tytułem „Lancetem, a nie maczugą". Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945-1965, który wykorzystuje oryginalną wypowiedź instruktażową cenzora, kryje się zbiór szkiców opisujących relacje „cenzor – tekst literacki". Jest to pierwsza... Czytaj więcej

Inne książki/ czasopisma

Poprzedni Następny

Elżbieta Dąbrowicz, Cenzura na gruzach. Szkice o literackich świadectwach życia w PRL-u

Wydawnictwo Alter Studio, Białystok Rok wydania: 2017 Oprawa: miękka Liczba stron: 336    SPIS_TREŚCI.PDF "W swoim podejściu akcentuję wieloaspektową sprawczość praktyk cenzuralnych, ich wpływ na kształt tekstów, losy pisarzy i ich dzieł, relacje międzyludzkie, podziały środowiskowe, wyobrażenia zbiorowe odnośnie do przeszłości historycznej, tożsamości narodowej... Czytaj więcej

Magdalena Budnik, "Książka Nowego Czytelnika". Literatura dla byłych analfabetów przeszkolonych w Polsce…

Wydawnictwo Alter Studio, Białystok. Rok wydania: 2014. Oprawa: twarda, liczba stron: 268. SPIS_TREŚCI.pdf "W odróżnieniu od większości polonistycznych prac, penetrujących zwykle pola badawcze na ogół po raz kolejny, książka Magdaleny Budnik podejmuje temat całkowicie nowy. Nie jest on przy tym łatwy, wymaga wprowadzenia sporej ilości kontekstów; rozległy obszar badawczy syt... Czytaj więcej

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 1(7) 2015. Edytorstwo a cenzura (XIX-XX…

Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń. Rok wydania: 2015. Oprawa: miękka. Wydanie pod redakcją Kamili Budrowskiej i Elżbiety Dąbrowicz. Spis treści: Artykuły i Rozprawy Teresa Winek - „Długi mój pobyt w Rosji nauczył mię zbytniej ostrożności…”. Pisarze wobec cenzury w latach trzydziestych XIX wieku Małgorzata Rowicka - Stosunek carskiej cenzury zagranicznej do twórczości Juli... Czytaj więcej

Kamila Budrowska, Studia i szkice o cenzurze w Polsce Ludowej w latach…

Wydawnictwo Alter Studio, Białystok.  Rok wydania: 2014.  Oprawa: miękka, liczba stron: 135. SPIS_TREŚCI.pdf "Siedem szkiców stanowiących książkę składa się na całość refleksji o cenzurze najwcześniejszego PRL-u. Obejmuje przy tym dość szeroką gamę problematyki: od kwestii potraktowania określonych tematów literatury czasów /kwestie obyczajowe, historia dawna i najn... Czytaj więcej

"Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2014, t. X

"Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. X. Rok wydania: 2014. Oprawa: miękka, liczba stron: 621.                                                                                 &... Czytaj więcej

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 1, t. 19. Cenzura…

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Rok wydania: 2013. Oprawa: twarda, liczba stron: 370. Spis treści: Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku) – Konkursy literackie organizowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w latach 1949–1950 Wiktor Gardocki (Uniwersytet w Białymstoku) – Errata do twórczości Stanisława Czernika: 1949 Magdalena Budnik (Uniwersytet w Białymstoku... Czytaj więcej

Kamila Budrowska – Literatura i pisarze wobec cenzury PRL. 1948-1958

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.Rok wydania: 2009, format B5.Oprawa: twarda, liczba stron: 332. SPIS_TREŚCI "Łatwo przewidzieć, że książka stanie się nieodzowną lekturą wszystkich Czytelników zainteresowanych kulturą tamtej epoki. Ponadto, jako praca niezwykle solidna  warsztatowo, powinna zaciekawić również osoby zajmujące się różnymi formami kontroli politycznej... Czytaj więcej

Seria "Cenzura w PRL. Archiwalia"

Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, red. K. Budrowska, M. Budnik, K…

Redakcja naukowa: Kamila Budrowska, Magdalena Budnik, Katarzyna Kościewicz. Wydawnictwo Alter Studio, Białystok. Rok wydania: 2017. Oprawa: miękka, liczba stron: 307.    Druga publikacja wydana w ramach serii "Cenzura w PRL. Archiwalia". SPIS_TREŚCI "Wybór tematu nie był przypadkowy. Podyktowała go przede wszystkim potrzeba uzupełnienia stanu badań. Wysiłki opisa... Czytaj więcej

"Dzieła" Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk…

Wybór, opracowanie naukowe i wstęp: Kamila Budrowska, Katarzyna Kościewicz; opracowanie redakcyjne: Magdalena Budnik, Wiktor Gardocki. Wydawnictwo Alter Studio, Białystok. Rok wydania: 2016. Oprawa: miękka, liczba stron: 262. SPIS_TREŚCI Pierwsza publikacja w ramach serii "Cenzura w PRL. Archiwalia". "Celem niniejszej pracy jest poszerzenie wiedzy na temat peerelowskiej ce... Czytaj więcej