Wydawnictwo Alter Studio, Białystok
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka

Liczba stron: 336   

SPIS_TREŚCI.PDF

"W swoim podejściu akcentuję wieloaspektową sprawczość praktyk cenzuralnych, ich wpływ na kształt tekstów, losy pisarzy i ich dzieł, relacje międzyludzkie, podziały środowiskowe, wyobrażenia zbiorowe odnośnie do przeszłości historycznej, tożsamości narodowej... Dlatego za punkt wyjścia do rozważań nad tematami związanymi z PRL-em służy mi często pretekst z dzisiejszego otoczenia. Jest to również zabieg pozwalający na wielokrotne przekraczanie granicy PRL-u, granicy w sensie bariery czasowej stanowiącej odpowiednik granic przestrzennych, które w czasach PRL-owskich jak wiadomo były pilnie strzeżone, podobnie jak ściśle reglamentowany przywilej mobilności zagranicznej. Migracja jest zresztą jednym z ważniejszych motywów tej książki".

[Od autorki]

 

Wydawnictwo Alter Studio, Białystok.
Rok wydania: 2014.
Oprawa: twarda, liczba stron: 268.

SPIS_TREŚCI.pdf

"W odróżnieniu od większości polonistycznych prac, penetrujących zwykle pola badawcze na ogół po raz kolejny, książka Magdaleny Budnik podejmuje temat całkowicie nowy.

Nie jest on przy tym łatwy, wymaga wprowadzenia sporej ilości kontekstów; rozległy obszar badawczy sytuuje się bowiem tutaj na pograniczu historii, socjologii, politologii i nauki o literaturze.

Sam przedmiot pracy ma przy tym zarys wyrazisty i jasny - chodzi o opis konkretnego zjawiska: serii 81 książek wydanych we wczesnym, ale już stalinowskiego PRL-u dla właśnie nauczonego czytać "nowego czytelnika". Opis wieloraki i wszechstronny, z dodatekim aspektu w naszych badanich literaturoznawczych wprowadzonego niedawno: sposobu potraktowania serii przez cenzurę".

[z recenzji prof. dr hab. Krystyny Jakowskiej]

 

Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Rok wydania: 2015.
Oprawa: miękka.
Wydanie pod redakcją Kamili Budrowskiej i Elżbiety Dąbrowicz.

Spis treści:

Artykuły i Rozprawy

 • Teresa Winek - „Długi mój pobyt w Rosji nauczył mię zbytniej ostrożności…”. Pisarze wobec cenzury w latach trzydziestych XIX wieku
 • Małgorzata Rowicka - Stosunek carskiej cenzury zagranicznej do twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1865–1914
 • Agata Grabowska-Kuniczuk - Prus, "Dzieci" i cenzura
 • Beata Utkowska - „Poskreślać, opuścić, nie drukować…”. Autocenzura "Zamieci" Stefana Żeromskiego
 • Kamila Budrowska - Wykluczanie tradycji. Cenzurowanie międzywojennej literatury kobiecej w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku (na przykładzie twórczości Zofii Nałkowskiej)
 • Wiktor Gardocki - Cenzura PRL-u wobec tematu powstania warszawskiego w literaturze polskiej. Przykład "Szpitala powstańczego" Bronisławy Magdaleny Ochman
 • Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska - Śniadanie u cenzora. Wybrany aspekt edycji dramatów Janusza Krasińskiego
 • Elżbieta Dąbrowicz - "Rojsty" 1956/2010. Kilka uwag o piętnie sprawczym cenzury

Źródła i dokumenty

 • Alicja Szałagan - Cenzura PRL-owska we wspomnieniach profesor Jadwigi Czachowskiej
 • Barbara Tyszkiewicz - Jak polska Pyza ujawniała tajemnicę państwową. Baśń Hanny Januszewskiej w dokumentacji GUKPPiW
 • Kajetan Mojsak - Cenzor zdezorientowany. GUKPPiW po Październiku
 • Kajetan Mojsak - Cenzorskie perypetie "Dramatów" Witkacego
 • Urszula Klatka - Listy Feliksa Wrotnowskiego do Eustachego Januszkiewicza z lat 1859–1868

 

Przeglądy i sprawozdania

 • Wiktor Gardocki - W drodze do wolności. Rec.: Niewygodne dla władzy: ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. D. Degen i J. Gzelli, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009
 • Konrad Szamryk - „Lancetem, a nie maczugą”. Rec.: „Lancetem, a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945–1965, pod red. K. Budrowskiej i M. Woźniak-Łabieniec, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012
 • Agnieszka Kloc - Nie po myśli władzy. Rec.: Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, pod red. D. Degen i M. Żyndy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012
 • Beata Larenta - Rachunek pamięci. Rec.: Rachunek pamięci, wstęp M. Głowiński, przypisy, noty, indeksy P. Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2012
 • Bartłomiej Kuczkowski - Mickiewicz – romantyk odzyskiwany. Rec.: A. Mickiewicz, Prose artistique. Contes, essais, fragments / Proza artystyczna. Opowiadania, szkice, fragmenty, wstęp i opracowanie J. Pietrzak-Thébault, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013
 • Magdalena Kowalska - Relacje z doświadczeń podróżniczych, „na które nie masz w słowniku ludzkim wyrazu”. Rec.: Ziemia Święta w dobie romantyzmu. Antologia, oprac. D. Kulczycka, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013
 • Mirosław Strzyżewski - Dzieje Biblioteki Polskiej w Paryżu. Rec.: J. Pezda, Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838-1893, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2013
 • Teresa Winek - Imponujące dzieje wydawnicze i cenzuralne. Rec.: M. Rowicka, Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Adama Mickiewicza w okresie zaborów, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2014

 

Wydawnictwo Alter Studio, Białystok. 
Rok wydania: 2014. 
Oprawa: miękka, liczba stron: 135.

SPIS_TREŚCI.pdf

"Siedem szkiców stanowiących książkę składa się na całość refleksji o cenzurze najwcześniejszego PRL-u. Obejmuje przy tym dość szeroką gamę problematyki: od kwestii potraktowania określonych tematów literatury czasów /kwestie obyczajowe, historia dawna i najnowsza, portret rodziny/, przez analizę jednego artefaktu /zatrzymana przez cenzurę komedia Magdaleny Samozwaniec/, propozycję teoretyczną /"cykl wymuszony"/, po zjawiska z dziedziny życia literackiego /wewnętrzne pismo cenzury "Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny" oraz tzw. "sygnały"/. W rezultacie otrzymujemy stosunkowo - jak na ilość stron tekstu! - rozległy przegląd cenzury owego czasu, będący interesującym dopełnieniem dotychczasowych dokonań Kamili Budrowskiej na tym polu. Uzyskana w ten sposób spójność logiczna książki stanowi jej niezaprzeczalną zaletę.

/.../ Dodatkową zaletą książki jest obecność - od czasu do czasu - miejsc niezapełnionych: wskazywanie przez Autorkę luk w wiedzy o przedmiocie, inspirowanie do podejmowania nowych, wynikających z jej rozważań celów badawczych.

Niekiedy w tekście głównym, czasem, skromnie, w odsyłaczu - jak tam, gdzie odnajduje nowy zupełnie temat do rozważenia i zbadania: "wymuszonych" cykli poetyckich i dramatycznych. Jest to rozrzutność badacza, który natrafił na złotą żyłę tematów nietkniętych i wie, że sam ich wszystkich nie podejmie".

[z recenzji prof. dr hab. Krystyny Jakowskiej]

 

"Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. X.
Rok wydania: 2014.
Oprawa: miękka, liczba stron: 621.                                                                                                                                                   

SPIS TREŚCI :

Cenzura komunistyczna wobec literatury pięknej

(zbiór prac pod red. Kamili Budrowskiej):

Leonid Smiłowicki (Tel Aviv University), Литература в тисках цензуры. Белорусская страница: 1944-1956 гг

Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku), The censored past. GUKPPiW and a picture of Polish history in the 1948-1958 literature

Wiktor Gardocki (Uniwersytet w Białymstoku), Wymiana idei i doświadczeń. Współpraca Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk z Gławlitem

Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku), „Litwini”. Okoliczności powojennego debiutu

Katarzyna Kościewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Jakiego Sienkiewicza czytaliśmy w PRL-u?

Andrzej W. Kaczorowski, Służba Bezpieczeństwa na tropach Tola z Łyczakowa

Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku), Cenzurowanie tematyki rosyjskiej w literaturze pięknej w Polsce w latach 1948 – 1960. Rekonesans archiwalny

Федор Кузьмич Ярмолич, (Санкт-Петербургский институт истории РАН) Цензура иностранных книг в Ленинграде в 1920-е гг.

Katarzyna Kościewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Recenzje cenzorskie tomu 53 „Dzieł” Henryka Sienkiewicza pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego

Wiktor Gardocki (Uniwersytet w Białymstoku), Recenzja serii wydawniczej Biblioteki Polityki „Współczesna literatura rosyjska”

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rok wydania: 2013.

Oprawa: twarda, liczba stron: 370.

Spis treści:

Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku) – Konkursy literackie organizowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w latach 1949–1950

Wiktor Gardocki (Uniwersytet w Białymstoku) – Errata do twórczości Stanisława Czernika: 1949

Magdalena Budnik (Uniwersytet w Białymstoku) – Walka z analfabetyzmem w Polsce Ludowej i jej realia w świetle wybranych dokumentów Ministerstwa Oświaty oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem (1949–1951)

Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku) – Zdezaktualizowane. Na marginesie „wykazu książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r."

Kajetan Mojsak (Instytut Badań Literackich PAN) – Polityka, poetyka i „tragizm istnienia". Cenzorska recepcja cyklu powieściowego „Młyny Boże" Kazimierza Truchanowskiego

Agnieszka Kloc (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) – „Tylko krasnoludków nie ma, bo wyszły". Cenzurowany obraz Armii Krajowej w poezji polskiej w latach 1956–1958

Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki) – Cenzura w okresie odwilży jako temat tabu

Katarzyna Kościewicz (Uniwersytet w Białymstoku) – Obyczajowe, ale czy obyczajne. Wokół intymnych zapisków Stefana Żeromskiego